3. výzva – Oblast podpory B – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

* Výzva je kontinuální – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021 nebo vyčerpáním alokace, která činí 100 mil. Kč.

* Dotaci je možné získat na výstavbu kvalitního ekologicky šetrného bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností na území celé České republiky, který splní podmínky Programu.

* Podporu mohou získat pouze stavebníci bytových domů, kteří stavbu řádně dokončí (zkolaudují).

* Žádost je možné podat pouze na projekty s platným územním rozhodnutím.

* Poskytována je fixní dotace ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.

* Současně je možné žádat o dotaci také na výstavbu zelených střech (až 500 Kč/m2), využívání tepla z odpadní vody (až 5 000 Kč na jednu bytovou jednotku), zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy (až 70 000 Kč).

* Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň 15 % z celkových výdajů na výstavbu bytového domu.

* Rychlá administrace – obdobně jako u stávajících výzev i zde platí pravidlo 3 týdnů, kdy žadatel obdrží reakci na jeho podání nejpozději do 3 týdnů.

* Žádosti budou moci žadatelé elektronicky podávat od 9. ledna 2017 od 10 hod.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení technických parametrů pro ucelenou bytovou část (viz kapitola 11) hodnoceného bytového domu uvedených v tabulce 1.