Rodinné domy

Oblast A - zateplení fasády, podlahy, stropu, výměna oken a dveří

Výše dotace je dána plochou zateplované konstrukce, plochou výplní a její výše je dána komplexností provedených opatření. Maximální výše na rodinný dům 650 000,- Kč.

Oblast B – novostavba rodinného domu

Maximální výše podpory je dána fixní částkou podpory na jeden rodinný dům.

Oblast C – zdroje energie

Podoblast C1 – výměna zdrojů tepla

Podpora se poskytuje na výměnu hlavního zdroje tepla na vytápění, případně ohřev teplé užitkové vody.

- kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013 žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny),

- kotlů na topné oleje

- lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění

- elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný zdroj.

Podoblast C2 – příprava teplé vody

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém.

Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu. Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD.

Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ (VZT)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení.

Podoblast podpory C.5 - VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro využití tepla z odpadní vody včetně jejich příslušenství a zapojení.

Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

V této oblasti jsou podporovány místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.

Podoblast podpory D.1 – INSTALACE STÍNICÍ TECHNIKY

Podporu lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy.

Podoblast D.2 - ZELENÁ STŘECHA

Podpora se poskytuje na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, popř. na dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu. Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 100 000 Kč. Podporu lze využít také v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.

Podoblast D.3 – DEŠŤOVKA

Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v rodinných domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody. Podporu lze čerpat také na rodinné domy ve výstavbě s výjimkou podoblasti D.3 – Zálivka.

Podoblast D.4 – EKOMOBILITA

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz. Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů. Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům. Podporu lze využít také v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.

Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A, B (s výjimkou podpory na koupi dokončeného rodinného domu) a pro vybraná opatření z oblasti podpory C a D. Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory za odborný posudek a odborný technický dozor k vybranému podporovanému opatření.

Bonusy

Bonus pro strukturálně postižené kraje

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.

Bonus pro příjemce kotlíkových dotací

V případě poskytnutí podpory v rámci programu na výměnu kotle v programu „Výměna kotlů pro nízkopříjmové občany“ Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 a souběžného podání žádosti o podporu v oblasti A – zateplení, je poskytován bonus dle zvoleného podporovaného opatření.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

Bonus je poskytován k žádostem s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.

Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 30 000 Kč.

Výše dotace

 

Výše dotace pro rodinné domy:

 

ZATEPLENÍ

Dotace 30 000 - 650 000,-Kč

NOVOSTAVBA

Dotace 200 000,-Kč, 350 000,-Kč, nebo 500 000,-Kč

KOTLE, KAMNA A TEPELNÁ ČERPADLA

Dotace 30 000 - 100 000,-Kč

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Dotace 40 000 - 200 000,-Kč

DEŠŤOVKA

Dotace 27 000 - 105 000,-Kč

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY, SOLÁRNÍ OHŘEV

Dotace 45 000 - 60 000,-Kč

STÍNÍCÍ TECHNIKA

Dotace 1 000 - 50 000,-Kč

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

Dotace 75 000 - 100 000,-Kč

ZELENÉ STŘECHY

Dotace 700 - 100 000,-Kč

VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY

Dotace 5 000 - 50 000,-Kč

EKOMOBILITA

Dotace 30 000 - 60 000,-Kč

PROJEKTOVÁ PODPORA

Dotace 5 000 - 35 000,-Kč

BONUS ZA VYUŽITÍ VÍCE OPATŘENÍ

Dotace 10 000 - 185 000,-Kč

Výše dotace pro Bytové domy:

 

Dotace se může pohybovat v řádů tisíců až milionů korun dle velikosti bytového domu, počtu bytových jednotek a druhu opatření.

Jak úspěšně požádat

Vyplatí se od počátku obrátit se na odborníky. Zkušená a solidní firma vám vysvětlí celou problematiku a zcela zdarma a nezávazně posoudí, zda reálně dosáhnete na dotaci, doporučí vám parametry zateplení a vypracuje předběžný rozpočet prací. Budete mít tak ucelenou informaci pro vaše rozhodnutí.

Volejte +420 606 714 527

3.výzva pro rodinné domy trvá až do 31.12.2021!!

 

žádosti lze podávat nepřetržitě až do konce roku 2021 !!!

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2021

Alokace finančních prostředků pro rodinné domy: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

 

Největší změnou, po které odborníci dlouho volali, je stabilita programu zajištěná vyhlášením výzvy na dlouhou dobu, kdy žádosti lze podávat až do konce roku 2021.

U rodinných domů může pak výše dotace dosáhnout až 50% z řádně doložených způsobilých výdajů.

 

Dotaci lze čerpat na tyto opatření:

  • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích
  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 

V případě dotazů volejte v pracovních dnech od 8,00hod do 18,00hod našim konzultantům, kteří vám rádi poradí na tel:  606 714 527