Výše dotace A

Maximální výše podpory v oblasti podpory A:

Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy a na vyměněné či instalované systémy technických zařízení budov (TZB) – zdroje tepla, solární termické systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Možné podat pouze žádosti, u nichž vypočítaná podpora na navrhovaná opatření činí nejméně               50 000 Kč.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Pozn. Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3.

 

Podoblasti podpory a sledované parametry

Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory

A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.0, A.1, A.2.

Je-li budova památkově chráněna (viz definice v kapitole 11) a orgán památkové péče stanovil ve

svém písemném stanovisku podmínky omezující možnost provést některá opatření na obálce budovy,

je možno žádat za podmínek platných pro památkově chráněné budovy. Podmínkou pro poskytnutí

podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1: Požadované parametry v oblasti podpory A

Poznámka:

1) Jednáli se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové

péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění

některého z opatření, platí pro ni odlišný požadavek na dosažení klasifikační třídy neobnovitelné

primární energie EpN,A , a to dosažení minimálně klasifikační třídy D.

2) Jednáli se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové

péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění

některého z opatření, platí pro ni odlišný požadavek na procentní snížení vypočtené měrné

neobnovitelné primární energie EpN,A oproti stavu před realizací opatření, a to dosažení úspory ≥

10 %.

 

Požadavky na měněné stavební prvky obálky budovy

Požadavky na měněné stavební prvky obálky budovy v dané podoblasti podpory jsou uvedeny

v tabulce 2.

Tabulka 2: Požadavky na měněné stavební prvky

Poznámka:

1) Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění, což

bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření podmínka U ≤ UN,20 .