Bytové domy

Oblast A – ZATEPLENÍ

V této oblasti podpory je podporována výměna výplní stavebních otvorů a zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.

Oblast B – NOVOSTAVBA

V této oblasti je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Výše dotace je fixní částka 150 000,- Kč na bytovou jednotku.

Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

– kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013 za některý ze zdrojů dle tabulky 5, žádost o podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny),

– kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů dle tabulky 5,

– lokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj tepla na vytápění v jednotlivých bytových jednotkách za libovolný ze zdrojů dle tabulky 5,

– elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem,

– plynového vytápění (s výjimkou kondenzačních plynových kotlů) za systém s plynovým tepelným čerpadlem, hybridním tepelným čerpadlem kombinujícím plynový zdroj a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem, nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.

Není podporována náhrada centrálního zdroje tepla bytového domu více dílčími zdroji, např. pro jednotlivé bytové jednotky.

Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:

– solární ohřev vody,

– využití tepelného čerpadla pro ohřev vody.

Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu. Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka.

Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ (VZT)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:

– centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,

– centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Podoblast podpory C.5 – VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

V této oblasti jsou podporovány místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají ke snížení dopadů změny klimatu.

Podoblast podpory D.1 – INSTALACE STÍNICÍ TECHNIKY

Podporu lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy, její obytné části.

Podoblast D.2 – ZELENÁ STŘECHA

Podpora se poskytuje na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, popř. na dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 12. Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 300 000 Kč za dobu trvání programu.

Podoblast D.3 – DEŠŤOVKA

Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody.

Podporu lze čerpat také na bytové domy ve výstavbě s výjimkou podoblasti D.3 – Zálivka. V takovém případě však bude podpora poskytnuta až po dokončení stavby a jejím řádném schválení k užívání.

Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný bytový dům pouze jednou za dobu trvání programu.

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní výší podpory na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory na m3 objemu nádrže, respektive na počet napojených bytových jednotek. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka.

Podoblast D.4 – EKOMOBILITA

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Maximální počet podporovaných dobíjecích stanic je roven počtu bytových jednotek v domě. O podporu je možné žádat opakovaně.

Podoblast D.5 – ZELEŇ

Podpora je poskytována výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením. Podpora se poskytuje na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví, popř. dlouhodobém užívání žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Podporu lze poskytnout i v kombinaci s podporou na výstavbu nového bytového domu.

Podporu nelze poskytnout, pokud se jedná o náhradní výsadbu nebo zeleň nezbytnou pro splnění předepsaných koeficientů stanovených ve stavebním řízení.

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu vysázených stromů, přičemž maximální výše podpory je 50 000 Kč. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka.

Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy.

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A, B (s výjimkou podpory na koupi bytové jednotky v bytovém domě) a pro vybraná opatření z oblasti C a D.

BONUSY

Bonus pro strukturálně postižené kraje

Realizace opatření v bytových domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových výší podpory o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 20 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 50 000 Kč a k opatřením v kombinaci s nákupem bytové jednotky v novém bytovém domě.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

Bonus je poskytován k žádostem s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.

Výše bonusu je stanovena na 600 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 60 000 Kč.