Často kladené dotazy

  • Home
  • Často kladené dotazy

Oprav dům po babičce

Nový dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašovaný v rámci programu Nová zelená úsporám. Domácnosti budou moci získat až 1 milion korun na komplexní zateplení rodinného domu nebo rekreačního domu (bez podmínky trvalého bydliště 24 měsíců před podáním žádosti), nebo na stavbu nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu. Výhodou bude, že celou dotaci obdrží ze 100 % předem. Zároveň k dotaci budou moci využít zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.
Hlavní rozdíl je v tom, že celou částku dotace obdržíte předem. Ve standardním programu NZÚ je dotace proplácena zpětně. Další výhodou je tzv. rodinný bonus ve 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě žadatele. Na pokrytí rozdílu mezi dotací a zbytkem způsobilých výdajů máte možnost požádat u vybraných stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. Naší snahou je motivovat domácnosti k realizaci kvalitního zateplení a současně přispět k využití stávajících neúsporných budov namísto rozšiřování další výstavby do volné krajiny.
Ano. Zateplení můžete v jedné žádosti zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními vč. fotovoltaiky, výměny zdroje, využití dešťové vody a pod. Na každé opatření pak čerpáte dotaci ve výši limitů podpory, tedy např. FVE až 200 tisíc Kč, tepelné čerpadlo až 140 tisíc atd. a navíc získáte kombinační bonus. Samostatně bez zateplení můžete žádat o podporu v klasické NZÚ, dotace je ve stejné výši a je pak vyplácena ex post (zpětně).
Ano. Míra podpory bude stejně jako ve standardní NZÚ 50 procent způsobilých výdajů na projekt. Nicméně k tomu navíc připočteme rodinný bonus a další zvýhodnění (na region, za kombinaci opatření), výsledná míra podpory může být tedy ještě vyšší. Výše dotace na komplexní zateplení může dosáhnout v tomto programu až 1 milion korun oproti standardní NZÚ, kde je hranice 950 tis. korun. Zásadní výhodou ale je, že v tomto programu dostanete celou částku dotace předem a na rozdíl mezi dotací a způsobilými výdaji lze čerpat zvýhodněný úvěr.
Příjemci dotace budou mít možnost získat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen na pokrytí rozdílu mezi způsobilými náklady a vyplacenou dotací. Výhodou bude nižší úroková sazba, která se bude pohybovat mezi 3 % až 4 %, záležet bude na nastavení jednotlivých spořitelen. Oproti hypotéce půjde o nezajištěný úvěr bez zástavy, proces poskytnutí úvěru bude jednodušší a méně nákladný. Fixace úrokové sazby bude po celou dobu splatnosti. Oproti spotřebitelskému úvěru půjde navíc o významně nižší splátky díky delší době splatnosti.
Ne, v nové etapě programu bude možné podpořit realizaci zelené střechy pouze v kombinaci se zateplením, výstavbou nebo zdroji energie.
Bonus za kombinaci opatření v Nové zelené úsporám je započten automaticky, před odesláním žádosti doporučujeme všechny položky zkontrolovat.
V případě pochybení v žádosti o dotaci budete vyzváni Státním fondem životního prostředí ČR k nápravě, k doplnění chybějících údajů, případně k doložení chybějících dokladů.
Na způsobu nabytí nemovitosti nezáleží. Dům můžete koupit, zdědit nebo získat v rodině apod.
Názvem programu chceme dát jasně najevo, že se díky dotaci vyplatí renovovat neúsporný dům. V obcích i městech je mnoho prázdných domů, a to je škoda. Není třeba stále zastavovat úrodnou půdu novými stavbami a rozšiřovat tak další inženýrské sítě obcí či měst, když v centru stojí neobydlené domy.
Toto není žádným limitem. Žadatel musí být vlastníkem domu a nezáleží, kdo s ním v domácnosti žije. Podstatné je, aby měl v nemovitosti v době doložení provedených energetických úprav trvalé bydliště.
Fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti a je ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na mateřské dovolené. Žadatel podává žádost jako fyzická osoba nepodnikající, to znamená, že v případě osob samostatně výdělečně činných není možné podat žádost tzv. na IČO.
Obecně platí, že pokud žadatel poruší některou z podmínek programu, hrozí, že dotaci či její část bude muset vrátit. V případě nesplnění podmínky 10 let trvalého bydliště v nemovitosti bude vždy záviset na konkrétních okolnostech případu. Vrácení celé dotace očekáváme zcela výjimečně v případech, kdy zjistíme účelové obcházení podmínek ze strany žadatele, což by mohl být právě prodej nemovitosti.
V takovém případě lze od žádosti o dotaci odstoupit a využít nového programu Oprav dům po babičce.
Tzv. rodinný bonus bude poskytován k žádostem v případech, kdy žadatel prokáže, že má ve své výchově nezaopatřené dítě, a to dítě vlastní, osvojené a v dlouhodobé pěstounské péči. Výše bonusu je stanovena na 50 000 Kč (případně 25 000 Kč v případě střídavé nebo společné péče) za každé dítě ve výchově žadatele v okamžiku podání žádosti o podporu. Příspěvek na narozené dítě dostane žadatel při podání žádosti od dotaci. Pokud se mu do roku 2030 narodí další dítě a zároveň bude čerpat zvýhodněný úvěr, tak bude moci u SFŽP ČR požádat o bonus na další dítě.
Elektronický příjem žádostí o dotace bude spuštěn v září tohoto roku. Zvýhodněný úvěr nabídnou stavební spořitelny v průběhu roku 2024.
Pokud podnikáte na maximálně 20 procentech plochy nemovitosti, pak to problém není, dotaci totiž můžete získat v případě, pokud plocha využívaná k ekonomické činnosti, popř. pronájmu, nepřesáhne 20 % celkové plochy domu. V programu Oprav dům po babičce ale musíte požádat o dotaci jako fyzická osoba nepodnikající.
Ne, požádat o podporu v programu můžete na nemovitost, kde máte trvalé bydliště, a to jednou za celou dobu trvání programu.
Ano, tato podmínka platí jak pro rodinné domy, tak i pro rekreační objekty, nicméně postačí, že žadatel si přehlásí trvalý pobyt do nemovitosti po dokončení renovace v době doložení realizace projektu. Počítáme tak s tím, že původní stavba před rekonstrukcí není ve stavu vhodném pro bydlení.
Programy lze kombinovat, ale vždy platí pravidlo, že nelze čerpat dotaci na stejná opatření. Pokud se někdo rozhodne stávající žádost ve standardní NZÚ zrušit a podat ji v září v rámci podprogramu Oprav dům po babičce, tak mu to bude umožněno.
Ano, je to možné. Platí však, že nelze žádat dotaci na již podpořená opatření. Prakticky to znamená, že žádat může ten, kdo v minulosti získal dotaci z Nové zelené úsporám například na tepelné čerpadlo nebo třeba na fotovoltaiku, ale nečerpal dotaci na zateplení. Z programu Oprav dům po babičce si pak může zažádat o podporu optimálního zateplení a k němu přidat další opatření, která v minulosti nerealizoval. Je však třeba, aby byly splněny podmínky pro minimální úsporu energie oproti výchozímu stavu vč. všech ostatních podmínek.

Základní informace o Nové zelené úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje se na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice.
Program je určen majitelům a stavebníkům rodinných a bytových domů z celé ČR. O dotaci mohou tedy žádat vlastníci stávajících rodinných domů a rekreačních objektů užívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), vlastníci a stavebníci bytových domů, SVJ a bytová družstva, obce, školy, nadace, veřejná správa, příspěvkové organizace….
Výsledná částka je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření. Záleží také na tom, zda úpravy budete provádět u rodinného či bytového domu. Obecně platí, čím lepší konečné parametry vašeho domu, tím vyšší finanční podpora. Doporučujeme proto podívat se na dům komplexně, zvážit všechny možnosti úspor a zkombinovat více opatření.
Příjem žádostí v ukončené etapě byl uzavřen 30. června 2023. Příjem žádostí v pokračující etapě se otevře v průběhu září 2023.
Žádost podáte online přes Agendový informační systém SFŽP ČR, do kterého se dostanete kliknutím na tlačítko Podat žádost na webu novazelenausporam.cz. K podání žádosti musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou identifikaci (Identitu občana nebo bankovní identitu), kterou prokážete při vstupu do systému svoji totožnost. Identitu budete potřebovat i v případě, kdy za vás žádost o dotaci bude vyplňovat jiná, zplnomocněná osoba (příbuzný či zpracovatel). Podrobný návod, jak získat identitu občana a jak podat žádost naleznete na stránce Jak na to.
Ano, žádost můžete podat i po realizaci opatření. Zároveň ale platí, že nelze podpořit opatření, která byla provedena před rozhodným datem pro způsobilost výdajů. To je u standardní Nové zelené úsporám 1. leden 2021 a u Nové zelené úsporám Light pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy 12. září 2022.

V případě žádostí podaných v režimu GBER nemůže být žádost podána po realizaci opatření a způsobilost výdajů se počítá až po podání žádosti. Před tímto datem nemůže být projekt zahájen. Za zahájení se považuje odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení.
Ve standardním programu je dotace je vyplácena zpětně po realizaci opatření. Musíte tedy počítat s tím, že renovaci uhradíte ze svého a dotaci obdržíte až po doložení realizace úsporných opatření.

V případě programu Oprav dům po babičce a ve výzvě pro SVJ a bytová družstva je možné čerpat dotaci zálohově, vstupní investice tedy bude podstatně nižší.

Žadatelé, kteří se pustí do realizace zateplení rodinného domu, navíc od roku 2024 získají možnost výhodného úvěru od stavebních spořitelen.

Dotace může dosáhnout až 50 % vynaložených nákladů a může být navýšena o bonusy za kombinaci opatření, za environmentální řešení, o bonusy pro žadatele ze znevýhodněných regionů, o bonus za nezaopatřené děti (Oprav dům po babičce) a o bonus za nízkopříjmové domácnosti a sociální byty (výzva pro SVJ a BD a pro obce).


Parametry, které slouží pro výpočet výše podpory, jako je součet ploch konstrukcí v m2, objem nádrží v m3, výkony v kW a kapacita v kWh se zaokrouhlují na dvě desetinná místa (setiny) směrem dolů. Např. instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny 5,256 kW se zaokrouhlí na 5,25 kW.
Ne, seznam slouží pouze pro rychlé vyhledání specialistů z vašeho okolí, kteří vám mohou být nápomocni při realizaci opatření. Můžete zvolit i jiné (např. pokud s nimi máte dobré předchozí zkušenosti nebo mají pozitivní reference od vašich přátel). V řadě případů může posudek zpracovat i dodavatelská firma.
Seznam výrobků a technologií není závazný. Pokud využijete výrobky, které nejsou uvedeny v seznamu, doložíte při dokládání realizace dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků. Nové výrobky je možné registrovat na webové stránce Pro odborníky.
Ne, v nové etapě programu bude možné podpořit realizaci zelené střechy pouze v kombinaci se zateplením, výstavbou nebo zdroji energie.

Fotovoltaika, solární systémy

Fotovoltaický systém by měl být umístěn přednostně na střeše. Pokud to není možné, lze ho umístit i na jiných plochách nebo na zemi, ale nesmí to bránit růstu zeleně pod panely – je nutné panely instalovat na vhodné nosné konstrukci.
Není to možné. V programu NZÚ 2021+ obecně platí, že nelze poskytnout dotaci na opatření, která byla již v minulosti dotačně podpořena.
Je to možné, je však třeba zdůvodnit, proč nelze panely umístit na budově žadatele a doložit souhlas majitele objektu, na kterém budou panely umístěny, a to po celou dobu udržitelnosti tj. 10 let.
V zásadě není nutné, aby celkový projekt zpracovával jeden specialista. V případě, kdy na sebe jednotlivá opatření navazují, jako například využívání přebytků elektřiny pro tepelné čerpadlo, je ale vhodnější, aby projekt na instalaci a propojení FVE a tepelného čerpadla zaštiťoval jeden specialista i kvůli možným reklamacím.
Kombinace dotace z C1 a C3 je možná. Je ale vyloučeno žádat o dotaci na variantu Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému a současně o dotaci na variantu Fotovoltaika s efektivním využitím tepelného čerpadla, protože žadatel by získal výhodnější podporu na spolupráci tepelného čerpadla s fotovoltaikou dvakrát. Ostatní kombinace jsou možné.

Žádosti v ukončené etapě NZÚ

Žádost podáte online přes Agendový informační systém SFŽP ČR, do kterého se dostanete kliknutím na tlačítko Podat žádost na webu novazelenausporam.cz. K podání žádosti musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou identifikaci (Identitu občana nebo bankovní identitu), kterou prokážete při vstupu do systému svoji totožnost. Identitu budete potřebovat i v případě, kdy za vás žádost o dotaci bude vyplňovat jiná, zplnomocněná osoba (příbuzný či zpracovatel). Podrobný návod, jak získat identitu občana a jak podat žádost naleznete na stránce Jak na to.
Ano, k přihlášení do informačního systému AIS SFŽP ČR je možné využít i bankovní identitu.
Není to možné, neboť s ohledem na ochranu životního prostředí jsme „papírovou“ formu žádostí již nahradili plně elektronickou formou „přes internet“. Tedy všechny dokumenty oskenujete a žádost podáte kliknutím na tlačítko Podat žádost na webu novazelenausporam.cz.

Návod, jak podat žádost v standardním programu Nová zelená úsporám, najdete na stránce Podání žádosti o dotaci.
Program je financován způsobem nárokové dotace. To znamená, že pokud si o dotaci požádáte a splníte základní parametry programu, je jisté, že dotaci získáte. Peněz je v programu dostatek a pro vás je navíc blokujeme již v okamžiku doručení žádosti, při správném doložení žádosti tedy nic nebrání jejímu vyplacení. A pokud zjistíme, že v žádosti něco chybí nebo je potřeba opravit, vždy máte dostatek času na opravu.
Podrobný návod, jak podat žádost v standardní Nové zelené úsporám, najdete na stránce Podání žádosti o dotaci. Pokud by vám i nadále dělalo vyplnění žádosti potíže, můžete nás kontaktovat na kterémkoliv krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR, kde s vámi postup vyplnění a podání žádosti osobně projdeme – kontakty na krajská pracoviště najdete na této stránce.
V případě standardní Nové zelené úsporám probíhá po podání žádosti kontrola přijatelnosti, při které se zkontrolují základní požadavky programu, následně je žádost akceptována. Od akceptace máte 2 roky na realizaci opatření a doložení potřebných dokumentů. Výjimkou je podpora novostaveb a všech případných dalších opatření, která se budou realizovat v kombinaci s touto oblastí, kde je termín 3 roky.


Datum způsobilosti výdajů ve standardní Nové zelené úsporám je stanoven na 1. ledna 2021. Znamená to, že faktury a další dokumenty, kterými dokládáte realizaci opatření, musí být vystaveny po tomto datu. Žádost si přitom můžete podat po celou dobu trvání programu.
Bonus za kombinaci opatření v Nové zelené úsporám je započten automaticky, před odesláním žádosti doporučujeme všechny položky zkontrolovat.
Celý proces schvalování trvá v průměru měsíc a půl. Více zjistíte v informacích o administračních lhůtách pro zpracování žádostí.
Ano, je to možné. SFŽP ČR zajistí zapracování dodatečných změn v obvyklé lhůtě, jako by se jednalo o nové podání.
V případě pochybení v žádosti o dotaci budete vyzváni Státním fondem životního prostředí ČR k nápravě, k doplnění chybějících údajů, případně k doložení chybějících dokladů.

Dotace pro bytové domy v ukončené etapě NZÚ

V programu Nová zelená úsporám je pro hlavním měřítkem typ domu a jeho vlastnictví. Pak již nerozlišujeme právní formu žadatele, dotaci tak mohou získat jak bytová družstva a společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu (SVJ), tak i fyzické a právnické osoby (v těchto případech většinou uplatňujeme podmínky veřejné podpory).
Ano. Doporučujeme však záměr předem konzultovat s našimi kolegy na krajských pracovištích. Pravděpodobně bude nutno žádat v režimu veřejné podpory a splnit další požadavky vyplývající z platné legislativy.
V programu je podporována výsadba listnatých stromů na pozemcích a plochách náležících k bytovým domům. Podmínkou je zejména to, aby se jednalo o veřejnosti přístupné plochy nebo o plochy užívané společně všemi obyvateli domu. O podporu na tuto výsadbu lze žádat pouze v kombinaci s jiným opatřením. Způsob výsadby doporučujeme provádět v souladu s manuálem sázení stromů. Výsadba stromů je podporována i dalšími dotačními programy Státního fondu Životního prostředí ČR. Doporučujeme proto informovat se o aktuálně otevřených výzvách.
Taková podmínka ani doporučení v programu není. Bylo by těžké toto podmiňovat, často totiž pozemky okolo bytových domů vlastní někdo jiný než samotný bytový dům nebo žadatel.
V rámci podpory u bytových domů podporujeme výsadbu max. 20 listnatých stromů s obvodem kmínku v 1 metru větší než 10 cm. Podmínky programu nestanoví žádné specifické povinnosti žadatele, ovšem doporučujeme záměr výsadby konzultovat s odborníky, aby byly zajištěny předpoklady pro dlouholetý růst takto vysazených dřevin.
O dotaci lze žádat samostatně pro každé číslo popisné – část domu se samostatným číslem popisným je považována za samostatný bytový dům.
Fotovoltaický systém by měl být umístěn přednostně na střeše. Pokud to není možné, lze ho umístit i na jiných plochách nebo na zemi, ale nesmí to bránit růstu zeleně pod panely – je nutné panely instalovat na vhodné nosné konstrukci.
Dotaci lze získat na kompletní výměnu celého okna. Výjimkou jsou památkově chráněné objekty, kde lze podporovat i repasi stávajících oken.
Stačí, když je PENB evidován v databázi ENEX Ministerstva průmyslu a obchodu. Do této databáze přidávají informace energetičtí specialisté, kteří PENB vystavují.
V databázi ENEX musí být evidován jak posudek původního stavu, tak posudek nového stavu. Bez toho nelze žádost do AIS zadat.
Obecně dotace na odpojení od CZT poskytnout nelze, je to vyloučeno např. zákonem č. 406/2000 o hospodaření energií. Proto ani v programu Nová zelená úsporám není CZT považován za měněný zdroj tepla.
Ano, žádost lze podat dopředu, i když stavba není vedena na Katastru nemovitostí jako bytový dům. Vyplacení dotace je potom podmíněno změnou statusu budovy na bytový dům.
Ano, omezení se týká režimu GBER (obecné nařízení o blokový výjimkách), netýká se režimu de minimis. V podmínkách programu Nová zelená úsporám je uvedeno, že míra podpory může být omezena právě podmínkami pro veřejnou podporu.
V novém Seznamu výrobků a technologií již nejsou okna registrována. V rámci zateplení jsou v SVT registrované pouze systémy ETICS.
Bonus za kombinaci opatření v Nové zelené úsporám je započten automaticky, před odesláním žádosti doporučujeme všechny položky zkontrolovat.
V případě pochybení v žádosti o dotaci budete vyzváni Státním fondem životního prostředí ČR k nápravě, k doplnění chybějících údajů, případně k doložení chybějících dokladů.

Dotační bonusy v ukončené etapě NZÚ

Bonusem jsou zvýhodněny pouze vybrané kombinace. Jejich přehled naleznete v Závazných pokynech pro žadatele na stránce Dokumenty.
Výše jednotlivých bonusů je uvedena v dokumetech Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy a Závazné pokyny pro žadatele – Bytové domy. Obecně se dá říct, že čím víc opatření uděláte, tím je bonus vyšší. Za každou kombinaci získáváte 10 000 korun u rodinných domů a 20 000 korun u bytových domů. Další bonus získávají žadatelé v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a speciální je bonus v kombinaci s kotlíkovou dotaci, který může být až 75 000 korun.
Ano, v případě využití kotlíkové dotace rozdělované od roku 2022 přes kraje současně s žádostí na zateplení z programu Nová zelená úsporám dostanete podle míry zateplení bonus až 75 000 Kč. V takovém případě musíte zaškrtnout při podání žádosti v programu Nová zelená úsporám příslušný parametr a na konci procesu doložit dokument prokazující výměnu kotle z kotlíkových dotací (např. smlouvu o podpoře s krajským úřadem).
Bonus za kombinaci opatření v Nové zelené úsporám je započten automaticky, před odesláním žádosti doporučujeme všechny položky zkontrolovat.
V případě pochybení v žádosti o dotaci budete vyzváni Státním fondem životního prostředí ČR k nápravě, k doplnění chybějících údajů, případně k doložení chybějících dokladů.

Výměna starých kotlů v ukončené etapě NZÚ

V současné době není možné požádat o dotaci na výměnu plynového kotle. Výměny nejstarších typů plynových kotlů a topidel, starých min. 20 let, za tepelné čerpadlo budou podporovány až v nové etapě programu, od září 2023. Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace od září 2023 naleznete v Závazných pokynech na této stránce.
K žádosti potřebujete doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle a fotodokumentaci ke stávajícímu kotli. U elektrického vytápění stačí doložit pouze fotodokumentaci stávajícího zdroje. Žádost podáte na tomto webu přes tlačítko Podat žádost v pravém horním rohu a postupujete dle návodu na stránce Jak na to. Po výměně kotle je třeba doložit zprávu o instalaci nového zdroje energie do provozu podle vzoru, který je uveden na našem webu, fokodokumentaci nového zdroje, protokol o revizi spalinové cesty v případě spalovacího zdroje, fakturu a doklad o zaplacení.
Fotodokumentace je vyžadována pouze u dotací poskytovaných na výměnu nevyhovujícího kotle nižší než 3. emisní třídy za nový zdroj vytápění. V takovém případě doložíte při podání žádosti fotografii původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso a po provedení výměny pak fotografii nově instalovaného zdroje.
Stejně jako tomu bylo v předchozích letech u kotlíkových dotací, musíte nevyhovující zdroj ekologicky zlikvidovat. Výjimkou jsou pouze zdroje na elektřinu, které mohou zůstat jako bivalentní zdroj např. k tepelnému čerpadlu.
Využít lze jakýkoliv dokument či kombinaci dokumentů, ze kterých průkazně vyplyne typ měněného kotle a jeho stáří. Důležité je, aby předložené dokumenty byly ve vzájemném souladu. K prokázání stáří plynového kotle nelze využít čestné prohlášení.

Nejčastěji se může jednat o tyto dokumenty:

Fotografie výrobního štítku s uvedeným datem/rokem výroby
Fotografie výrobního štítku s uvedením výrobního čísla, ze kterého lze průkazně odvodit rok výroby (odvození musí být podpořeno např. vyjádřením zástupce výrobce)
Doklady o montáži kotle – dodací list, faktura, záruční list apod.
Doklad o provedeném servisu či revizi kotle, spalinové cesty či přívodu plynu starší 20 let
Kolaudační rozhodnutí nebo obdobný dokument starší 20 let
Potvrzení původního dodavatele o provedené montáži
Potvrzení stáří kotle uvedené v revizní zprávě či ve zprávě o kontrole plynového kotle.

U podpory výměn kotlů nehodnotíme energetickou náročnost domu, tedy pro získání dotace na nový kotel či tepelné čerpadlo není nutné mít dům zateplený nebo jej současně s výměnou zateplovat. Z obecného hlediska, pokud k tomu jsou podmínky, však doporučujeme uvažovat o efektivním zateplení a výměně oken a dveří, jelikož poté bude stačit instalovat nový zdroj s menším výkonem, který je často levnější na pořízení i následný provoz.
Pravděpodobně ano. Pokud starý kotel nemá žádný štítek, jedná se ve většině případů o starý nevyhovující kotel, protože kotle vyrobené před platností normy EN 303-5 nebyly podle ní zkoušeny, nemají příslušné certifikáty a automaticky jsou tak považovány za nevyhovující. Můžete se také podívat do dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, který byste ze zákona měli mít a kde se informace o typu zdroje uvádí.
Ano, na výměnu elektrického přímotopného vytápění je možné žádat o dotace. Podmínkou je trvalý pobyt v rekreačním objektu minimálně 2 roky před podáním žádosti a novým zdrojem musí být tepelné čerpadlo.
V současné době je podporována výměna těch nejstarších kotlů, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Na výměnu tepelného čerpadla žádat nelze.
Ano, na výměnu lokálního zdroje na pevná paliva je možné získat dotaci. Podmínkou je, aby lokální zdroj byl hlavní zdroj tepla na vytápění domu.
Ano, jedná se o lokální zdroj na pevná paliva a je možné na jeho výměnu získat dotaci. Podmínkou je, aby kamna byla hlavní zdroj tepla na vytápění domu.
Ano, na kotel 1. emisní třídy v domě pro rodinnou rekreaci můžete čerpat dotaci. Podmínkou je, abyste měl v domě vy nebo někdo jiný hlášený trvalý pobyt, a to nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti.
Ekodesign je soubor parametrů, které je výrobce či dovozce vybraných typů výrobků povinen splnit při jejich uvedení na jednotný evropský trh. Parametry pro různé typy výrobků jsou definovány jednotlivými Nařízeními Evropské Komise a musí je mj. plnit všechny kotle na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kotle a nově od 1. 1. 2022 také lokální topidla na biomasu. S výjimkou lokálních topidel na biomasu by tak aktuálně na trhu neměl být k dostání výrobek, který parametry ekodesignu nesplňuje.
Žádosti o dotace se podávají elektronicky na Státní fond životního prostředí České republiky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.
V případě dotací z programu Nová zelená úsporám lze podat žádost výhradně elektronicky. Před podáním žádosti je nutné založit si Identitu Občana, která slouží k autorizaci žádosti.
Ano, vyřízením žádosti lze pověřit jakoukoliv jinou osobu. Je však nezbytné, aby se žadatel přihlásil do aplikace pro podávání žádostí a v ní předal oprávnění jiné osobě.
Výše dotace je zastropovaná, např. dotace na tepelné čerpadlo s ohřevem teplé vody nikdy nepřesáhne 100 000 Kč (110 00 Kč v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji), a to ani v případě, že by pořizovací cena byla násobně vyšší, např. 500 000 Kč.
Elektronický podpis ani datová schránka nejsou potřebné. K žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR je třeba mít vyřízenou jednu z forem Identity Občana (dříve eIdentita) např. NIA ID, elektronickou občanku s čipem nebo aplikaci pro chytré mobily eGovernment.
Ověření u žádostí podávaných přes AIS SFŽP ČR probíhá autorizace žádosti výhradně přes portál Identita občana.
Ano, přílohy jsou vyžadovány při podání žádosti. Dokládají se v elektronickém formuláři žádosti jako nahrání přílohy.

Dotace pro rodinné domy v ukončené etapě NZÚ

V současné době není možné požádat o dotaci na výměnu plynového kotle. Výměny nejstarších typů plynových kotlů a topidel, starých min. 20 let, za tepelné čerpadlo budou podporovány až v nové etapě programu, od září 2023. Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace od září 2023 naleznete v Závazných pokynech na této stránce.
Doložit tuto skutečnost lze různými způsoby, kterými prokážete, že v objektu máte vy nebo jiná osoba evidován trvalý pobyt. Jedná se o uvedení trvalého bydliště v občanském průkazu, výpis z registru osob nebo potvrzení obce o trvalém pobytu v objektu na základě ověření z registru obyvatel. Doložení dokladů o spotřebě energie či vodného a stočného nestačí.
Využít lze jakýkoliv dokument či kombinaci dokumentů, ze kterých průkazně vyplyne typ měněného kotle a jeho stáří. Důležité je, aby předložené dokumenty byly ve vzájemném souladu. K prokázání stáří plynového kotle nelze využít čestné prohlášení.

Nejčastěji se může jednat o tyto dokumenty:

Fotografie výrobního štítku s uvedeným datem/rokem výroby
Fotografie výrobního štítku s uvedením výrobního čísla, ze kterého lze průkazně odvodit rok výroby (odvození musí být podpořeno např. vyjádřením zástupce výrobce)
Doklady o montáži kotle – dodací list, faktura, záruční list apod.
Doklad o provedeném servisu či revizi kotle, spalinové cesty či přívodu plynu starší 20 let
Kolaudační rozhodnutí nebo obdobný dokument starší 20 let
Potvrzení původního dodavatele o provedené montáži
Potvrzení stáří kotle uvedené v revizní zprávě či ve zprávě o kontrole plynového kotle.

Ano, to platí stále. Svépomoc umožňujeme například u zateplení, výstavby, instalací nádrží na dešťovku. Výjimku tvoří montáž obnovitelných zdrojů energie, které musí instalovat osoba s příslušným osvědčením, a to jak v případě dodatečné instalace do stávajícího domu, tak i v případě novostaveb. Musíte však při rekonstrukci či výstavbě domu i v případě realizace (části) opatření svépomocí zajistit odborný technický dozor.
Ve standardní Nové zelené úsporám to závisí na velikosti plochy oken, poměru k ostatním konstrukcím a několika dalších parametrech. Dá se ale říci, že zpravidla ne. Samotnou výměnou oken totiž nelze ve většině případů dosáhnout požadované energetické úspory a bude tak nutné současně s výměnou realizovat další opatření, alespoň na části dalších konstrukcí, jako je např. zateplení stropů. Bez podrobného posouzení zpracovaného energetickým specialistou však nelze splnění podmínek pro poskytnutí dotace garantovat.
Ano, pokud jsou práce řešeny dodavatelsky a je možné je doložit fakturami. Do dotace mohou být zahrnuty všechny práce, které souvisí s realizovaným opatřením.
Zjednodušený projekt zpracovaný autorizovanou osobou je nutné dokládat pouze v případě projektů na snížení energetické náročnosti stávajících domů (zateplení) a výstavby nového domu (novostavby). Požadovaný je pouze v rozsahu nezbytném k posouzení splnění podmínek programu. Nemusíte se tedy obávat, že po vás budeme požadovat kompletní rozsah dokumentace či dokonce prováděcí dokumentaci stavby. V těchto případech nám projektová dokumentace dává určitou záruku, že vše bude provedeno kvalitně a v souladu s podmínkami programu a i na ni můžete čerpat dotaci. U jednodušších opatření, například výměny zdroje tepla či pořízení systému na zadržování dešťové vody, nám postačí velice jednoduchý popis systému, který vám zpracuje přímo dodavatel.
V obou případech lze podat žádost bez kombinace s jinými opatřeními. Tato možnost platí nově i pro další typy opatření, která byla dříve podporována pouze v kombinacích, např. zelené střechy. Pokud uvažujete o realizaci více opatření podporovaných v programu Nová zelená úsporám, můžete při podání žádosti na vybrané kombinace získat navíc zajímavý dotační bonus.
Ano. Doporučujeme však záměr předem konzultovat s našimi kolegy na krajských pracovištích. Pravděpodobně bude nutno žádat v režimu veřejné podpory a splnit další požadavky vyplývající z platné legislativy.
Uznatelnost nákladů je v programu Nová zelená úsporám od 1. 1. 2021. Tedy v tomto případě již není možné na náklady vynaložené před 3 roky přispět.
Ano, v Nové zelené úsporám lze dotaci čerpat při realizaci zateplení svépomocí, a to i zpětně na opatření realizovaná a uhrazená po 1. lednu 2021 (v programu Nová zelená úsporám).
Tyto „podoblasti“ názvem vyjadřují obvyklý rozsah zateplení, který je pro splnění podmínek nutné učinit: malý rozsah zateplení (Dílčí), zateplení většiny konstrukcí (Základ) a úplné zateplení všeho (Komplex). Jde však jen o slovní popis, úspory je nutné doložit výpočtem.

Podrobné podmínky ke stažení zde:
Bonus za kombinaci opatření v Nové zelené úsporám je započten automaticky, před odesláním žádosti doporučujeme všechny položky zkontrolovat.
Na výměnu zdroje nebo instalaci OZE v této oblasti není možné žádat na opatření realizovaná v průběhu výstavby rodinného domu, ale pouze po dokončení rodinného domu a zapsání do katastru nemovitostí. Mohou nastat dva případy:

V případě, že je dům zapsaný v katastru nemovitostí méně než dva roky: je možné podpořit pouze opatření, která nejsou uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy (dále „PENB“) pro stavební řízení (popř. změnu stavby před dokončením, pokud došlo ke změnám s vlivem na energetickou náročnost stavby, což zahrnuje i změnu zdrojů pro vytápění, ohřev vody a případných OZE*). Je to z toho důvodu, že stavebník má zákonnou povinnost opatření uvedená v průkazu zrealizovat a tudíž je není možné podpořit z veřejných prostředků. Pokud tedy např. FV systém v PENBu nefiguruje a realizace (instalace) včetně úhrady systému proběhla až po dokončení rodinného domu (zapsání domu do katastru nemovitostí), je možné takovou FV instalaci podpořit.
V případě, že je rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí více než dva roky, považujeme ho za stávající stavbu a pro takovou již předložení PENB nepožadujeme. Je možné podat žádost na jakékoliv opatření při splnění ostatních podmínek dané oblasti podpory. Opatření však musí být realizována a uhrazena až po dvou letech od zapsání rodinného domu do katastru nemovitostí.Příklady

Žádost na instalaci FV systému: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena a započítána instalace fotovoltaických panelů s bateriovým úložištěm. Žádost na instalaci fotovoltaického systému není možné podat, protože opatření je součástí PENBu pro stavební řízení.
Žádost na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena instalace tepelného čerpadla, ale stavebník instaloval elektrokotel. Žádost na výměnu za tepelné čerpadlo není možné podat, protože tepelné čerpadlo mělo být instalováno v rámci stavebního řízení.
Žádost na instalaci FV systému: Rodinný dům byl zapsán do katastru nemovitostí před více než dvěma lety. Žádost na instalaci fotovoltaického systému je možné podat bez ohledu na to, jestli je opatření uvedené v PENBu pro stavební řízení. Instalace a fakturace FV systému musí proběhnout až po dvou nebo více letech od dokončení stavby.

*Pokud stavebník některý ze zdrojů uvedených v PENB nerealizuje a v rámci této změny stavby před dokončením nezpracuje nový PENB, kterým by doložil, že bez tohoto zdroje stavba plní požadavky zákona č. 406/2000 Sb. ve znění platném v okamžiku podání žádosti o povolení stavby, dopouští se přestupku proti uvedenému zákonu.
Dotace se vztahuje na vybudování dobíjecího místa, a tudíž nemusíte dokládat, že příslušný automobil vlastníte nebo budete vlastnit. Jelikož dotace tvoří vždy 50 % z doložených realizačních výdajů, nepředpokládáme, že by si o dotaci žádal někdo, kdo pro dobíjecí stanici nemá využití, protože vždy musí zbytek prostředků doplatit ze svého.
V případě, že budete žádat v Nové zelené úsporám, doporučujeme jako první vyhledat energetického specialistu a s ním celý záměr konzultovat. Ten vám navrhne nejefektivnější řešení a následně vypracuje průkazy energetické náročnosti budovy, které se dokládají k žádosti. Dále budete potřebovat projektanta, který vám připraví projektovou dokumentaci. Pak už můžete podat online žádost o dotaci v našem informačním systému. Pokud si nechcete podat žádost sám, můžete využít služeb specialistů, kteří za vás všechno vyřídí. Seznam odborníků, kteří chtějí spolupracovat na dotačních projektech, máme uvedený na našem webu: Seznam specialistů.
Ne, bonusy v Nové zelené úsporám jsou poskytnuty pouze tehdy, je-li kombinace opatření podána na jedné žádosti.
Ve zmíněných strukturálně postižených krajích se i maximální výše dotace z Nové zelené úsporám navyšuje o 10 %.
Můžete využít služeb kohokoliv, kdo má patřičná oprávnění. Stejně tak můžete pracovat s výrobky a technologiemi, které nejsou uvedeny v seznamu doporučených výrobků a technologií, musíte však doložit, že jejich vlastnosti jsou v souladu s podmínkami poskytnutí dotace (např. doložením technického listu výrobku).
Ve standardní Nové zelené úsporám musí být environmentální hodnocení součástí podávané žádosti, protože dle jeho výsledku je stanovena maximální výše dotace. Na webových stránkách NZU je k dispozici výpočtový nástroj. Pro jeho použití je nutno znát některé speciální vlastnosti použitých materiálů, informace by měl poskytnout výrobce.
Nelze. V tomto konkrétním případě by se jednalo pouze o rozšíření již zadotovaného systému. Vypočtená dotace na takové rozšíření by byla velmi nízká, systém lze upravit na vlastní náklady. V programu NZÚ zároveň obecně platí, že nelze poskytnout dotaci na opatření, která byla již v minulosti dotačně podpořena.
K žádosti v programu Nová zelená úsporám není požadováno doložení trvalého bydliště v řešeném domě (s výjimkou rekreačních objektů využívaných k bydlení). Dům však nesmí být z větší části využíván k účelu, který by byl v rozporu s definicí rodinného domu.
Ano, o dotaci na zateplení lze v tomto případě zažádat. Pro udělení dotace z Nové zelené úsporám je důležité dosáhnout zlepšení tepelně izolačních vlastností domu. Podrobné podmínky ke stažení zde.
Jednatel firmy se zaregistruje jako fyzická osoba přes Identitu Občana. Po jeho registraci lze v žádosti nastavit právnickou osobu pomocí tlačítka Přidat žadatele – jsem statutární zástupce. Systém vyhledá všechny právnické osoby spojené se jménem jednatele a on vybere právnickou osobu, pro kterou žádost podává.
Není to možné. V programu NZÚ 2021+ obecně platí, že nelze poskytnout dotaci na opatření, která byla již v minulosti dotačně podpořena.
Opatření z podoblasti D.4 – dobíjecí stanice pro elektromobily lze kombinovat s opatřeními z ostatních podoblastí včetně novostaveb v oblasti B.
Je to možné, je však třeba zdůvodnit, proč nelze panely umístit na budově žadatele a doložit souhlas majitele objektu, na kterém budou panely umístěny, a to po celou dobu udržitelnosti tj. 10 let.
Po ukončení realizace zelené střechy bude nutné doložit zejména faktury za realizaci a doklad o jejich uhrazení a též doklad prokazující technické vlastnosti podstatné pro posouzení splnění podmínek použitých výrobků a materiálů.

Všechny požadavky najdete zde:
Pro výpočet podpory zelené střechy se započítává plocha vegetačního souvrství. Tím se rozumí celá skladba, která se použije pro zelenou střechu, nikoliv jen tam, kde jsou vysázené rostliny. Započtou se i chodníčky a filtrační vrstva kačírku, pokud je pod nimi hydroakumulační vrstva, jednoduché prostupy jako vpusti, ventilační komínky apod. Nezapočítávají se střešní okna, světlíky a atiky.
V zásadě není nutné, aby celkový projekt zpracovával jeden specialista. V případě, kdy na sebe jednotlivá opatření navazují, jako například využívání přebytků elektřiny pro tepelné čerpadlo, je ale vhodnější, aby projekt na instalaci a propojení FVE a tepelného čerpadla zaštiťoval jeden specialista i kvůli možným reklamacím.
Chcete-li využít dotaci z minulé výzvy, musíte ji realizovat v rozsahu uvedeném v žádosti o dotaci – to znamená nainstalovat plynový kondenzační kotel. Pokud byste chtěli získat dotaci na tepelné čerpadlo, je možné původní žádost stáhnout a zažádat si v novém programu NZÚ 2021+. Je však nutné, aby realizace proběhla po 1. lednu 2021.
V případě kotlíkových dotací lze podpořit pouze tu část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt a je obývána aspoň jednou osobou 24 měsíců před datem podání žádosti.
O dotace lze žádat i pro rekreační objekty. Pro akceptaci žádosti je ale nutné, aby v budově aspoň jedna osoba měla trvalý pobyt nejméně 24 měsíců před datem podání žádosti.
Na novostavbu rekreačního objektu není možné v rámci programu Nová zelená úsporám čerpat dotaci.
V případě pochybení v žádosti o dotaci budete vyzváni Státním fondem životního prostředí ČR k nápravě, k doplnění chybějících údajů, případně k doložení chybějících dokladů.
Kombinace dotace z C1 a C3 je možná. Je ale vyloučeno žádat o dotaci na variantu Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému a současně o dotaci na variantu Fotovoltaika s efektivním využitím tepelného čerpadla, protože žadatel by získal výhodnější podporu na spolupráci tepelného čerpadla s fotovoltaikou dvakrát. Ostatní kombinace jsou možné.
V případě, že je původní stavba rodinného domu odstraněna a na jeho místě je bezprostředně umístěna stavba nového rodinného domu, můžete žádat v oblasti podpory A – zateplení. Neposuzujeme, jestli byl nebo nebyl vydán demoliční výměr ani to, jestli má nový rodinný dům nové číslo popisné. Energeticky vztažná plocha nesmí překročit 350 m2.