O podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A nebo B.

 

Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

 

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

 

* Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti je dosažení těchto technických parametrů: Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být větší nebo rovna 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2 cm vrstvou substrátové směsi.

* Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy.

* Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů.

* Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy.

* Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy.

* Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách programu).